Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem

Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem

Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do serwisu internetowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem: gok.trzcianne.pl.


Data publikacji strony internetowej: 15.07.2014r.


Data ostatniej dużej aktualizacji: –


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.


Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane
na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych
elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej.


W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system
językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy
o przesłanie wiadomości na adres gok@trzcianne.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania,
podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.


Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020r.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem
mailowym gok@trzcianne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 713 10 31.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na
brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot
publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten
nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne


Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.
Do budynku są dwa wejścia, przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków.
Pomieszczenie administracyjne i scena nie jest dostępne dla osób na wózku.
Ośrodek mieści się na parterze.
W budynku Ośrodka jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ona przy wejściu.
Do Ośrodka i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Ośrodku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content