OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (85) 713 10 31.
 • W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Niesterowiczem za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_gok_trzcianne@podlaskie.pl.
 • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem.
 • W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
 • W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
 • Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY STOSOWANY W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI KULTURY.

 • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 7131031
 • W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GOK danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Niesterowiczem za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_gok_trzcianne@podlaskie.pl.
 • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w zajęciach, konkursach, uroczystościach i wydarzeniach organizowanych w zakresie działalności kulturowej i statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań.
 • Podanie lub przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda.
 • W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
 • Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY STOSOWANY W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ, ZATRUDNIENIEM I STOSUNKIEM PRACY

 •  Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 7131031
 • W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez GOK danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Niesterowiczem za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_gok_trzcianne@podlaskie.pl.
 • Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
 • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i stosunkiem pracy wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań realizowanych przez GOK.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
 • Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
Skip to content