• Plakat konkurs plastyczny wiosenne krajobracy
  Konkurs plastyczny online

O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem utworzono na podstawie Aktu o utworzeniu nadanego Uchwałą Nr II/17/73 Gminnej Rady Narodowej w Trzciannem z dnia 14 maja 1973 roku. Pierwszym kierownikiem była Krystyna Kozłowska, obecnie dyrektorem ośrodka jest Marzanna Leszczyńska.

W 2006 r. w GOK wykonano generalny remont w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem” dofinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturowe mieszkańców Gminy Trzcianne oraz upowszechnianie i promocja kultury.

Według statutu do podstawowych zadać ośrodka należy:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa;
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
 • kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego,
 • gromadzenie, dokumentowanie , tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Natomiast do szczegółowego zakresu działania GOK należy:

 • organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, konkursów;
 • organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i sportowych;
 • świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych i filmowych;
 • prowadzenie sprzedaży giełdowej, detalicznej i antykwarycznej dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;
 • organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych;
 • prowadzenie działalności wydawniczych.