o nas

Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem utworzono na podstawie Aktu o utworzeniu nadanego Uchwałą Nr II/17/73 Gminnej Rady Narodowej w Trzciannem z dnia 14 maja 1973 roku. Pierwszym kierownikiem była Krystyna Kozłowska, obecnie dyrektorem ośrodka jest Marzanna Leszczyńska.
W 2006 r. w GOK wykonano generalny remont w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem” dofinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturowe mieszkańców Gminy Trzcianne oraz upowszechnianie i promocja kultury

Według statutu do podstawowych zadać ośrodka należy:

Natomiast do szczegółowego zakresu działania GOK należy:

Skip to content